Calibration system

 ทำความรู้จัก “ระบบมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร”

          ท่านผู้รับผิดชอบในองค์กรทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือวัดที่มีใช้อยู่ในองค์กรของท่าน ณ ปัจจุบัน ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นภาระและตัวปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กร ?

          จากคำถามข้างต้น ทางผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพขององค์กรจะตอบได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดของท่านเพื่อหาค่าความผิดพลาดที่มีอยู่ (Error) ของตัวเครื่องมือวัด แล้วนำไปใช้เป็นค่าแก้ (Correction) ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรวิทยา (Metrology) และเหมาะสมกับกิจกรรมการปฏิบัติงานจริงขององค์กร

          แล้วถ้าเครื่องมือวัดได้ผ่านการสอบเทียบ (Calibrated) แล้วจะถือว่าเครื่องมือวัดดังกล่าวสามารถยอมรับได้แล้วหรือไม่ หรือ นอกจากการการอสอบเทียบแล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรกับเครื่องมือวัดที่เราใช้งานอยู่ถึงจะถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นตามมาตรฐานสากลทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม หรือคำถามอื่น ๆ ทางด้านการควบคุมเครื่องมือวัด และระบบมาตรวิทยาต่าง ๆ โดยที่ท่านสามารถหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในการฝึกอบรมเรื่อง ทำความรู้จัก “ระบบมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร”

          รายละเอียดของการฝึกอบรมสามารถอ้างอิงได้ตาม เอกสารใน
CourseOutline