ค่าบริการของเรา (Service Price)

ราคาฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Price of Training)

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละ Project

  • ค่าเดินทางวิทยากร (Transportation)
  • ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเที่ยวละ 1,500 บาท
  • ภายในกรุงเทพฯ ไม่คิดค่าเดินทาง