ที่ปรึกษาโครงการ (Consulting Project)

การอบรม (Training)

การตรวจสอบ (Pre Audit)

บำรุงรักษาระบบ (System Maintain)

อัคราค่าบริการ (Service Price)

ราคาฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Price of Training)

  • ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละ Project

ค่าเดินทางวิทยากร (Transportation)

  • ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเที่ยวละ 1,500 บาท ภายในกรุงเทพฯ ไม่คิดค่าเดินทาง