โครงการให้คำปรึกษาจัดทำระบบบริหารคุณภาพ

 ปัจจุบันความต้องการและความเข้มงวดของลูกค้า (customer) ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารงานของผู้ส่งมอบ (Supplier) ที่เริ่มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลจากภายนอก, มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น หรือถูกบังคับกลาย ๆ จากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการคุณภาพบางมาตรฐาน ที่กำหนดให้หน่วยงานผู้ประยุกต์ใช้ระบบต้องจัดซื้อวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์จากผู้ส่งมอบที่ได้ผ่านรับรองระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ จากปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ ทำให้ลูกค้าเริ่มเข้ามามีบทบาท กับผู้ส่งมอบมากขึ้นด้วย ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งที่ผู้ส่งมอบ ไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตาม แล้วถ้ากลับมามององค์กรของผู้ส่งมอบจึงมีคำถามว่า แล้วผู้ส่งมอบเองมีความพร้อมพอ ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการเหล่านี้หรือไม่


     ฉะนั้นเพื่อให้ผู้ส่งมอบสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น

 • พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
 • พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า


     จากดังกล่าวเพื่อให้ผู้ส่งมอบมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ผู้ส่งมอบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม  ISO14001 เป็นอย่างน้อย

     โดยทางบริษัท QMS Approach Co.,Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO14001 จึงใคร่ขอเสนอทีมงานเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการจัดทำรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO14001 ข้อกำหนดอื่น ๆ ของลูกค้าที่จำเป็น และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ส่งมอบเอง ร่วมกับบริษัท.

 • วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานโดยรวมของโครงการ
 1. ให้คำแนะนำในการขอรับรองมาตรฐาน ISO14001

 2. ให้คำแนะนำในการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาม โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO14001 ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

 3. ในการดำเนินการ ที่ปรึกษาจะเน้นแนวทางการออกแบบระบบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO14001 ข้อกำหนดที่เป็นของลูกค้าและข้อกำหนดที่เป็นหมายขององค์กรเอง  โดยเป็นการจัดทำระบบร่วมกันกับองค์กรแบบ “On The Job Training”
 • ความรับผิดชอบของบริษัท
 1. ต้องทำการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) และคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Working Team)

 2. ต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน  ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ  เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารพร้อมทั้งต้องแบ่งเวลาในการดำเนินการจัดทำเอกสารอย่างมุ่งมั่น

 3. ต้องมอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้ EMR และ Working Team ในการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ ฯ ที่ได้ออกแบบและจัดทำแล้ว ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

 4. ผู้บริหารต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพกับทีมที่ปรึกษา เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็น อุปสรรคหรือความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานการจัดทำระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น

 5. ต้องมีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและรับรู้ถึงข่าวสารในการทำระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
 • ความรับผิดชอบของ “QMS Approach Co.,Ltd.”
 1. ทำการชี้แจงให้ผู้บริหารของ บริษัท ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการทำงาน เพื่อทำการแก้ไขในทันที

 2. ให้การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ, ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ, จัดทำระบบและกานำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO14001ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

 3. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการทำระบบจนกระทั่งได้รับการรับรองระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO14001


การขอรับรอง ISO14001

ขั้นตอนการจัดทำใช้ระบบ ISO14001

 • ขั้นตอน การวางแผน จัดโครงสร้าง และการฝึกอบรม
 • ทบทวนระบบการปฏิบัติงานทางด้านคุณภาพเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันขององค์กร เพื่อวางแผนระบบงาน ให้เข้ากับข้อกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดขององค์กรเอง
 • ฝึกอบรมและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อแนะนำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพและความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
 • ประชุมเพื่ออธิบายโครงการและจัดทำแผนแม่บทสำหรับการจัดทำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
 • ฝึกอบรมตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR), คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ และคณะทำงาน (Working Team) ในเรื่องข้อกำหนดของ ISO14001 ในรายละเอียด เพื่อการเข้าใจ และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 • กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม และทำแผนงานในรายละเอียดขั้นตอน การออกแบบระบบการทำงาน  การเขียนระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
 • ขั้นตอน การออกแบบระบบการทำงาน  การเขียนระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
 • ให้คำแนะนำในการเขียนคู่มืออ้างอิง, คู่มือสิ่งแวดล้อม,  คู่มือกระบวนการ และวิธีทำงาน
 • ทบทวนการเขียนคู่มือสิ่งแวดล้อม  คู่มือกระบวนการ และวิธีทำงาน
 • ขั้นตอน การประยุกต์ใช้ระบบ
 • ให้คำแนะนำการประยุกต์ ใช้ระบบสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้น
 • ติดตามและทบทวนการประยุกต์ใช้ระบบ
 • ฝึกอบรมให้กับพนักงานที่จะเป็นผู้ตรวจติดตามระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน องค์กร เรื่อง Internal  Audit
 • ขั้นตอน  การตรวจประเมินเบื้องต้น
 • ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนการตรวจประเมินจริงโดยหน่วยงานให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 • ช่วยเหลือและติดตามในการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร / กระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด