หลักการและเหตุผล

          จากความต้องการในการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบที่มีระบบการตรวจวัดที่เที่ยงตรง, ถูกต้อง และเชื่อถือได้จึงทำให้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันต้องมีระบบบริหารการจัดการของห้องปฏิบัติการที่ถูกยอมรับในระดับสากล คือ การผ่านการรับรองระบบบริหารการจัดการ ISO/IEC 17025

          ดังนั้นสำหรับห้องปฏิบัติการที่อยู่ในช่วงของการจัดทำระบบ หรือผ่านการรับรองระบบบริหารการจัดการ ISO/IEC 17025 แล้ว การทำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตาฐานดั้งกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะการเข้าใจในความต้องการของข้อกำหนดที่ดี จะทำให้การประยุกต์ใช้เป็นไปอย่างสอดคล้งและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมถึงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการทำกิจกรรมการตรวจติดตามภายในที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำระบบบริหารการจัดการ ISO/IEC 17025 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร

หัวข้อการสัมมนา

          เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการสัมมนา จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาเป็น 2 วัน โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังต่อไปนี่

» Scope

» Normative references

» Terms and definition

» Management requirement

» Organization

» Quality system

» Review of requests, tenders and contracts

» Subcontracting of tests and calibration

» Purchasing services and suppliers

» Service to client

» Complaints

» Control of nonconforming testing and /or calibration work

» Corrective action

» Preventive action

» Control of records

» Internal audits

» Management reviews

» Technical requirement

» General

» Personnel

» Accommodation and environmental conditions

» Test and calibration methods and method validation

» Equipment

» Measurement traceability

» Sampling

» Handling of test and calibration items

» Assuring the quality of test and calibration results

» Reporting the results

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

• ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการทดสอบและสอบเทียบ

• เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

• QMR / EMR / ผู้จัดการ / ผู้รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ และ/หรือ สิ่งแวดล้อม

• วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร 

นายทวี ขุนสมุทร

ที่ปรึกษาระบบการจัดการด้านคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการทางด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรมไม่ควรเกิน 35 คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรอยู่ 2 วัน