โครงการให้คำปรึกษาจัดทำระบบบริหารคุณภาพ

ปัจจุบันความต้องการและความเข้มงวดของลูกค้า (customer) ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารงานของผู้ส่งมอบ (Supplier) ที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลจากภายนอก, มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น หรือถูกบังคับกลาย ๆ จากการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการคุณภาพบางมาตรฐาน ที่กำหนดให้องค์กรผู้ประยุกต์ใช้ระบบ ฯ ต้องจัดซื้อวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ที่มีผลโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจากผู้ส่งมอบที่ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 เป็นต้น เช่น มาตรฐานการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

          จากปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ทำให้ลูกค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทกับผู้ส่งมอบมากขึ้น  ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่ผู้ส่งมอบไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตาม แล้วถ้ากลับมามององค์กรของผู้ส่งมอบจึงมีคำถามว่า แล้วผู้ส่งมอบเองมีความพร้อมพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการเหล่านี้หรือไม่ ฉะนั้นเพื่อให้ผู้ส่งมอบสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น

  • พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
  • พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
  • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า

จากสาเหตุดังกล่าวเพื่อให้ผู้ส่งมอบมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก ผู้ส่งมอบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นอย่างน้อย โดยทางบริษัท QMS Approach Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2008 จึงใคร่ขอเสนอทีมงานเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ ฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO9001:2008 ข้อกำหนดอื่น ๆ ของลูกค้าที่จำเป็น และข้อกำหนดเฉพาะของผู้ส่งมอบเอง ร่วมกับบริษัทของท่าน

วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานโดยรวมของโครงการ
1.ให้คำแนะนำในการของการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 จากหน่วยงานให้การรับรองระบบ ฯ (Certify Body)
2.ให้คำแนะนำในการจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาม โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล  ISO9001:2008 ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3.ในการดำเนินการ ที่ปรึกษาจะเน้นแนวทางการออกแบบระบบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO9001:2008 ข้อกำหนดที่เป็นของลูกค้าและข้อกำหนดที่เป็นขององค์กรเอง  โดยเป็นการจัดทำระบบร่วมกันกับองค์กรแบบ “On The Job Training”
ความรับผิดชอบของ “Customer”
1.ต้องทำการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) และคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Working Team)
2.ต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน  ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารพร้อมทั้งต้องแบ่งเวลาในการดำเนินการจัดทำเอกสารอย่างมุ่งมั่น
3.ต้องมอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้ QMR และ Working Team ในการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ ฯ ที่ได้ออกแบบและจัดทำแล้ว ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
4.ผู้บริหารต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพกับทีมที่ปรึกษา เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็น อุปสรรคหรือความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานการจัดทำระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น
5.ต้องมีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ และรับรู้ถึงข่าวสารในการทำระบบบริหารการจัดการทางด้านคุณภาพ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
ความรับผิดชอบของ “QMS Approach Co.,Ltd.”
1.ทำการชี้แจงให้ผู้บริหารของ บริษัท ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการทำงาน เพื่อทำการแก้ไขในทันที
2.ให้การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ, ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ, จัดทำระบบและกานำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2008 ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
3.ให้คำปรึกษาในการดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบข้อบกพร่องจากการทำระบบ จนกระทั่งได้รับการรับรองระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2008
 ขั้นตอนการจัดทำใช้ระบบ ISO9001:2008
 
ขั้นตอน การวางแผน จัดโครงสร้าง และการฝึกอบรม

 

 • ทบทวนระบบการปฏิบัติงานทางด้านคุณภาพเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันขององค์กร เพื่อวางแผนระบบงาน ให้เข้ากับข้อกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดขององค์กรเอง
 • ฝึกอบรมและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อแนะนำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพและความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
 • ประชุมเพื่ออธิบายโครงการและจัดทำแผนแม่บทสำหรับการจัดทำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
 • ฝึกอบรมตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR), คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ และคณะทำงาน (Working Team) ในเรื่องข้อกำหนดของ ISO9001:2008 ในรายละเอียด เพื่อการเข้าใจ และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 • กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม และทำแผนงานในรายละเอียด

ขั้นตอน การออกแบบระบบการทำงาน  การเขียนระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

 • ให้คำแนะนำในการเขียนคู่มืออ้างอิง, คู่มือคุณภาพ,  คู่มือกระบวนการ และวิธีทำงาน
 • ทบทวนการเขียนคู่มือคุณภาพ  คู่มือกระบวนการ และวิธีทำงาน

ขั้นตอน การประยุกต์ใช้ระบบ

 • ให้คำแนะนำการประยุกต์ ใช้ระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้น
 • ติดตามและทบทวนการประยุกต์ใช้ระบบ
 • ฝึกอบรมให้กับพนักงานที่จะเป็นผู้ตรวจติดตามระบบบริหารการจัดการคุณภาพภายใน องค์กร เรื่อง Internal  Audit 

ขั้นตอน  การตรวจประเมินเบื้องต้น

 • ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนการตรวจประเมินจริงโดยหน่วยงานให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 • ช่วยเหลือและติดตามในการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร / กระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด

 

เวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้คำปรึกษาจัดทำระบบ (โดยประมาณ)

 

 • เป็นการให้คำปรึกษาและดูแลระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2000จากเริ่มต้นโครงการ (วันทำสัญญา) จนถึงสิ้นสุดโครงการ วันที่  “Customer” ผ่านการตรวจติดตาม (Assessment) ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2008  จากหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body)  ดังนั้นจำนวนวันการเข้าให้คำปรึกษาการจัดทำระบบ (manday) ทาง “QMS Approach Co.,Ltd.” จะกำหนดและบริหารร่วมกับองค์กรตามความเหมาะสม
 • ในเบื้องต้นสามารถอ้างอิงแนวทางได้ตามแผนงานของเอกสารแนบท้ายคู่มือฉบับนี้(เป็นแผนงานโดยประมาณ แต่จะปรับปรุงเมื่อได้คุยกับผู้บริหารในรายละเอียดแล้ว)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

 

คิดเป็นแบบเหมารวมทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมทั้งสิ้น XXX,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นงวด ดังนี้

 • ลงนามในสัญญา จ่าย 40% ของมูลค่าโครงการ เป็นเงิน XX,000 บาท
 • ดำเนินการได้ 3 เดือน จ่าย 30% ของมูลค่าโครงการ เป็นเงิน XX,000 บาท
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ่าย 30% ของมูลค่าโครงการ เป็นเงิน XX,000 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 • ค่าตรวจรับรอง และค่าดำเนินการต่าง ๆ สำหรับการตรวจรับรองระบบโดยหน่วยงานให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 • ค่าการแปลเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ สำหรับเอกสารต่าง ๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายในนาม บริษัท QMS Approach Co.,LTD.

เลขที่บัญชี 080-2-37636-4 บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศรีนครินทร์ 0

รายชื่อที่ปรึกษา

คุณสิริสิน   ทับอุไร 086-375-3003 / sirisint@qms.co.th
คุณทวี ขุนสมุทร และ 081-697-8244 / tkunsamut@qms.co.th
ที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ