คิวซีซี คืออะไร ?

          คิวซีซี หมายถึง กลุ่มย่อย (Small Group) กลุ่มหนึ่ง ที่ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในสถานที่ทำงานเดียวกัน โดยสมัครใจ เพื่อปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และกระทำอย่างต่อเนื่อง

หลักการของคิวซีเซอร์เคิล

1. คนกลุ่มน้อย
2. ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพูนคุณภาพ
3. โดยตนเองอย่างอิสระ
4. ณ. สถานที่ทำงานเดียวกัน
5. ร่วมกันทุกคน
6. อย่างต่อเนื่อง
7. ปรับปรุงและดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาดแจ่มใสน่าอยู่
8. โดยใช้เทคนิควิธีการ คิวซี
9. พัฒนาตนเอง และพัฒนาร่วมกัน
10. โดยถือว่ากิจกรรมควบคุมคุณภาพทั่วทั้งบริษัทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อมูลการให้คำปรึกษา อ้างอิงได้ตามเอกสารแนบ